POMÓŻ SOBIE – WSPIERAJ INNYCH

SIŁA RELACJI W ZARZĄDZANIU

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy wypełnić poniższy formularz. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się w celu potwierdzenia udziału i przekazania szczegółów.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: biuro@koterski.pl lub +48 508 539 237.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Zgłaszam udział w szkoleniu
Pomóż sobie - wspieraj innych. Siła relacji w zarządzaniu.

UCZESTNIK

DANE DO FAKTURY

WYBIERZ SPOSÓB PRZEKAZANIA FAKTURY

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest PSYCHOLOGAIPRACA.PL Mikołaj Koterski z siedzibą w Poznaniu (61-622) przy ul. Naramowickiej 31b/17. Dane w powyższym zakresie będą przetwarzane przez PSYCHOLOGAIPRACA.PL Mikolaj Koterski w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Organizatorem szkolenia jest PSYCHOLOGIAIPRACA.PL Mikołaj Koterski z siedzibą w Poznaniu, ul. Naramowickiej 31b/17 , 61-622, zwany dalej PSYCHOLOGIAIPRACA.PL

2. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy na kawę, przerwę na lunch ok 45 min, certyfikat ukończenia szkolenia.

3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

4. PSYCHOLOGIAIPRACA.PL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie zamknięta.

5. PSYCHOLOGIAPRACA.PL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora w tym także w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób. PSYCHOLOGIAPRACA.PL zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia do 3 dni przed ustalonym terminem szkolenia.

6. W przypadku określonym w punkcie 5 wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania informacji uczestnikowi szkolenia chyba, że strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.

7. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przekazana w sposób wskazany w FORMULARZU ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE.

8. Przysłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz zawarciem umowy pomiędzy PSYCHOLOGIAIPRACA.PL a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

9. PSYCHOLOGIAIPRACA.PL zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym PSYCHOLOGIAPRACA.PL 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, PSYCHOLOGIAIPRACA.PL zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.

11. PSYCHOLOGIAIPRACA.PL zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

12. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

13. PSYCHOLGOIAIPRACA.PL rozpatruje reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane wyłącznie w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

* Zapoznałem/łąm się i akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu

* Oświadczam, iż będę uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PSYCHOLOGIAIPRACA.PL Mikołaj Koterski informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

* pola wymagane